Học viện Edison Tổ Chức Hội Chợ Nghề Nghiệp về Học Nghề và Lực Lượng Nhân Công Có Kỹ Năng vào Ngày 16 Tháng 11 Năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Học viện Edison Tổ Chức Hội Chợ Nghề Nghiệp về Học Nghề và Lực Lượng Nhân Công Có Kỹ Năng Hằng Năm vào Ngày 16 Tháng 11

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Học Viện Edison và Wegmans Food Markets, Inc. sẽ tổ chức một Hội Chợ Nghề Nghiệp về Học Nghề và Lực Lượng Nhân Công Có Kỹ Năng Hằng Năm vào ngày Thứ Sáu 16 tháng 11, từ 11:00 sáng ̣đến 1:30 trưa trong Phòng Thể Dục Phụ Trường Trung Học Edison. Hội chợ được soạn ra để khuyến khích gây sở thích giữa các học sinh trung học và vừa tốt nghiệp trong những lãnh vực nghề nghiệp có kỹ năng được cần đến nhiều thông qua các chương trình văn bằng hai-năm, chứng chỉ, học nghề hay đào tạo tại-chỗ. Những học sinh trung học, vừa tốt nghiệp, và phụ huynh Quận Fairfax được mời đến dự sinh hoạt miễn phí nầy để gặp gỡ những nhà lãnh đạo giáo dục và kỹ nghệ của Miền Bắc Virginia cung ứng các chương trình việc làm, giáo dục, đào tạo, và học nghề của lực lượng nhân công có kỹ năng. Có thêm chi tiết và ghi danh cho Hội Chợ Nghề Nghiệp.

https://www.fcps.edu/news/edison-academy-host-annual-apprenticeships-and-skilled-workforce-career-fair?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=]]]]> ]]>