Hội Chợ Đại Học Hispanic Toàn Quốc Được Tổ Chức vào Ngày 8 Tháng 11

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hội Chợ Đại Học Hispanic Toàn Quốc Được Tổ Chức vào Ngày 8 Tháng 11

Hội Chợ Đại Học To n Quốc gốc Tây Ban Nha (NHCF) sẽ được tổ ch c vào th Năm ngày 8 tháng 11, 2018 tại Trung tâm Cộng đồng Bohrer Park ở Gaithersburg. Sự ki n hằng năm n y do NHCF v MCPS hỗ trợ cho các học sinh lớp 11 v 12 được miễn phí cho các học sinh. Hội chợ c trên 40 đại học và các tổ ch c dịch vụ quyết tâm cung cấp tiếp cận v cơ hội cho tất cả các học sinh. Các học sinh MCPS tham gia bằng cách đến dự với trường các em; chương trình n y không d nh cho công chúng v được tổ ch c trong ngày học. Mẫu đăng ký v giấy phép cho chương trình n y c thể được cung cấp bởi Phối Hợp Viên Đại Học và Ngh Nghi p tại trường của con quý vị. Sẽ có hai sự ki n trước hội chợ miễn phí và mở cửa cho công chúng v Nhận Th c v Đại Học và Ngh Nghi p. Cả hai chương trình sẽ diễn ra bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.  Th Tư, ng y 17 tháng 10 tại trường Northwood High School Media Center (thư vi n trường) v tại phòng ăn từ 6–8 giờ tối  Chủ nhật, ng y 21 tháng 10 tại Thư Vi n Trường Trung Học Cấp III Watkins Mill từ 12-2:30 chi u. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc NHCF Phối Hợp Viên Patty Maloney tại Patricia_A_Maloney@mcpsmd.org hay 301 353-8029 hay Ms. Robyn Hart tại robyn_h_hart@mcpsmd.org (240) 314-4862.

]]]]> ]]>