Lịch Báo Nhắc: Ngày 5 và 6 Tháng 11 Năm 2018 Là Ngày Lễ Nghỉ của các Học Sinh trong Các Trường Công của Quận Fairfax

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Lịch Báo Nhắc: Ngày 5 và 6 Tháng 11 Là Ngày Lễ Nghỉ của các Học Sinh

Là một báo nhắc, các trường sẽ đóng cửa cho các học sinh vào ngày Thứ Hai 5 tháng 11, vì là ngày quy hoạch trường và ngày Thứ Ba 6 tháng 11, vì là ngày cộng tác giáo viên. Ngày Thứ Sáu 2 tháng 11, là cuối quý một và sẽ là nguyên ngày học. Không có về sớm. Các lớp học sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Tư 7 tháng 11. Xin xem lịch toàn bộ năm học 2018-19.

]]]]> ]]>