Vắng Mặt Cộng Dồn Lên: Lịch Năm Học FCPS Dành Thời Gian cho các Gia Đình để Du Hành

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Vắng Mặt Cộng Dồn Lên: Lịch Năm Học FCPS Dành Thời Gian cho các Gia Đình để Du Hành

Các gia đình hưởng lợi ích từ việc thăm viếng những người thân thuộc và kết nối lại với các bạn hữu trong suốt năm. Nếu quý vị đang trù hoạch một chuyến đi, nên cân nhắc đi du hành khi các học sinh nghỉ học, như là những ngày giáo viên công tác sắp tới vào các ngày 5 và 6 tháng 11. FCPS cũng đã thêm một ngày nghỉ trước Lễ Tạ Ơn để cung cấp thêm thời gian để du hành và cho những hội họp gia đình. Đi học chuyên cần đều đặn rất quan trọng, vì vậy xin dự tính để kiểm lịch năm học trước khi trù hoạch một chuyến đi.

]]]]> ]]>