MCPS Tổ Chức Hội Chợ Tài Nguyên Sức Khỏe Tâm Thần vào Ngày 27 Tháng 10 Năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

MCPS Tổ Chức Hội Chợ Tài Nguyên Sức Khỏe Tâm Thần vào Ngày 27 Tháng 10

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đặt tháng 10, 2018, là tháng Nhận thức về Sức Khỏe và Sức Khỏe Tâm Thần trong các Trường Công Lập Quận Montgomery. Hỗ trợ sức khỏe tinh thần và sức khỏe của tất cả học sinh và nhân viên rất quan trọng cho sự thành công của học sinh. Để tăng cường tập trung vào vấn đề quan trọng này, MCPS đã tổ chức một ngày khởi đầu cho Ngày Nhận Thức về Sức Khỏe và Sức Khỏe Tâm Thần MCPS vào ngày 16 tháng 10. MCPS cũng tổ chức một Hội chợ Sức khỏe Tâm thần vào Thứ Bảy, ngày 27 tháng 10 từ 11:30 sáng đến 3:00 chiều tại trường trung học cấp II Julius West. Học sinh, nhân viên và cộng đồng có thể tìm hiểu thêm về các tài liệu của cộng đồng và trường học để hỗ trợ cho sức khỏe thể chất, xã hội và tâm lý của học sinh. Sự kiện này sẽ bao gồm một nhóm học sinh thảo luận về các chủ đề về sức khỏe và sức khỏe tâm thần từ 11:30 sáng đến 12:30 trưa; các bàn do cộng đồng và chính phủ tổ chức với thông tin và tài nguyên cho học sinh, phụ huynh/người giám hộ và nhân viên; và các nhóm họp tập trung vào các chủ đề chính về sức khỏe và sức khỏe tâm thần từ 1:00 đến 3:00 chiều.

Thêm chi tiết và trả lời https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentservices/

]]]]> ]]>