Tường Trình và Nguồn Trợ Tình Trạng Khỏe Mạnh FCPS

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Tường Trình và Nguồn Trợ Tình Trạng Khỏe Mạnh FCPS

Tuân theo những điều kiện đòi hỏi của Đạo Luật về các Trẻ Con Lành Mạnh, Không-Đói năm 2010, Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax đã thiết lập một chánh sách về tình trạng khỏe mạnh (2100) cho FCPS để phát huy sức khỏe và an-sinh của các học sinh và nhân viên. Điều lệ tương ứng bao gồm thể dục; hoạt động thể chất; giáo dục sức khỏe; dịch vụ sức khỏe; môi trường học đường lành mạnh và an toàn; dịch vụ về tư vấn, tâm lý, và xã hội; phát huy sức khỏe cho thành viên ban điều hành; và nhiều bộ phận khác. Vào Tháng Năm 2018, các trường đã hoàn tất tường trình tình trạng khỏe mạnh, nêu rõ mức tiến bộ đạt được nhằm thực thi chánh sách tình trạng khỏe mạnh. Xin xem các bản tường trình của từng trường cũng như là bản tóm lươc chấp hành cấp hệ trường. https://www.fcps.edu/node/36633 Các gia đình được khuyến khích tiếp xúc với Ủy Ban Tình Trạng Khỏe Mạnh Trường và xác định cách để hợp tác với các học sinh và thành viên cộng đồng về việc phát huy tình trạng khỏe mạnh trong các cộng đồng học đường của mình. Tìm thêm những nguồn trợ tình trạng sức khỏe. https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/mental-health-and-resiliency/school-health-and-wellness?

https://youtu.be/RL_JVFuS0oc]]]]> ]]>