Trang Mạng Ghi Danh Can Phạm Dục Tình và Tội Hình Đối Với Trẻ Vị Thành Niên của Cảnh Sát Tiểu Bang Virginia

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Trang Mạng Đăng Ký Can Phạm Dục Tình và Tội Hình Đối Với Trẻ Vị Thành Niên của Cảnh Sát Tiểu Bang Virginia

Địa Chỉ Mạng Đăng Ký Can Phạm Dục Tình và Tội Hình Đối Với Trẻ Vị Thành Niên của Cảnh Sát Tiểu Bang Virginia có thể tìm được tại http://sex-offender.vsp.virginia.gov/sor/. Địa chỉ mạng nầy, trên đó bao gồm Dữ Liệu Thông Báo Công Chúng, cung cấp quyền truy cập vào thông tin công khai cho công chúng về những người bị kết án về các tội phạm bạo hành và tình dục định rõ. Dân chúng có thể sử dụng địa chỉ mạng nầy để tự tìm biết về sự hiện diện có thể có của những can phạm nầy trong cộng đồng địa phương của mình.

]]]]> ]]>