GIẢI THÍCH VỀ CÔNG KHỐ PHIẾU CHO CƠ SỞ AN TOÀN CÔNG CỘNG

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Fairfax

2018 Public Safety Bond Referendum

Câu Hỏi Trên Lá Phiếu

CÔNG KHỐ PHIẾU CHO AN TOÀN CÔNG CỘNG

Fairfax County, Virginia, có nên ký hợp đồng mắc nợ, vay tiền, và phát hành công khố phiếu với tổng số tiền gốc tối đa là $182,000,000 để cung cấp ngân khoản, ngoài những ngân khoản từ các công khố phiếu cho cơ sở an toàn công cộng đã được cho phép trước đây, để tài trợ, gồm cả các khoản bồi hoàn cho Quận để tài trợ tạm thời cho, những phí tổn về cơ sở an toàn công cộng, gồm cả xây cất, tái thiết, mở rộng, tân trang và trang bị cho các cơ sở tư pháp dân sự và hình sự, cơ sở và trạm huấn luyện và điều hành cảnh sát, cơ sở và trạm huấn luyện cứu hỏa và cứu hộ, gồm cả các trạm cứu hỏa và cứu hộ thuộc quyền sở hữu của các tổ chức tình nguyện, và thu mua đất cần thiết hay không? Giải Thích Luật Virginia cho phép chính quyền Fairfax County vay tiền để mua đất và xây dựng các dự án bằng cách phát hành công khố phiếu mang trách nhiệm tổng quát. Công khố phiếu mang trách nhiệm tổng quát được bán cho các nhà đầu tư và công khố phiếu được hoàn trả dần dần bằng các khoản thu nhập trong tương lai của Quận. Tiền thu được sau khi bán công khố phiếu là một nguồn tài trợ cho nhiều cơ sở của Quận. Việc tài trợ công khố phiếu cho phép các phí tổn của những cơ sở đó của Quận được hoàn trả trong khoảng thời gian nhiều năm. Tuy nhiên, trước khi mắc một món nợ trách nhiệm chung của Quận như vậy, cử tri trong Quận phải cho phép Quận vay những ngân khoản đó. Cuộc trưng cầu dân ý này đặt câu hỏi cho cử tri của Fairfax County xem có nên cho phép chính quyền Quận ký hợp đồng mắc nợ và phát hành công khố phiếu với số lượng tối đa là 182 triệu đô-la để tài trợ cho việc xây cất, tái thiết, cải thiện, và thu mua các cơ sở an toàn công cộng hay không. Nếu đa số cử tri phê chuẩn câu hỏi này, Quận sẽ được phép phát hành công khố phiếu để tài trợ các cơ sở an toàn công cộng. Những kế hoạch hiện thời của Quận cho số tiền bán công khố phiếu mà có thể được cho phép bởi cuộc trưng cầu dân ý này được đề ra dưới đây. Quận có thể thay đổi những kế hoạch cụ thể này trong tương lai, nhưng trong trường hợp đó Quận sẽ phải dùng các ngân khoản này cho mục đích được miêu tả trong câu hỏi trên lá phiếu. Đối với Sở Cứu Hỏa và Cứu Hộ, các kế hoạch bao gồm 73 triệu đô-la để tân trang hoặc thay thế năm trạm cứu hỏa cũ kỹ: Mount Vernon (Trạm Cứu Hỏa 9), Fairview (Trạm Cứu Hỏa 32), Gunston (Trạm Cứu Hỏa 20), Seven Corners (Trạm Cứu Hỏa 28), và một trạm do các tình nguyện viên điều hành. -còn nữa- Những trạm cứu hỏa này đã được từ 37 đến 49 năm tuổi và đòi hỏi phải có những hệ thống xây dựng và nâng cấp hạ tầng cơ sở để thay thế những dụng cụ đã vượt quá thời hạn sử dụng của chúng. Ngoài ra, các khoang chứa xe cứu hỏa quá nhỏ, cơ sở để nhân viên cứu hỏa cư ngụ không đầy đủ, và cần có chỗ để thực hiện các hoạt động hiện trường, quản lý, và các chức năng hỗ trợ. Đối với Sở Cảnh Sát, các kế hoạch bao gồm 59 triệu đô-la để tân trang, nâng cấp, hoặc thay thế một trạm cảnh sát và hai cơ sở hoạt động chuyên biệt. Tiền bán công khố phiếu sẽ giúp thực hiện việc tân trang và nâng cấp Sở Cảnh Sát Địa Hạt Mason, vốn đã được 43 năm tuổi và không có đủ chỗ cho văn phòng, nhà kho, tập thể dục, hoặc để phỏng vấn. Cơ sở này phải hoạt động suốt 24/7 và hiện nay không hỗ trợ các hoạt động. Tiền bán công khố phiếu cũng sẽ cung cấp cho việc tân trang/mở rộng hoặc thay thế Nhà Kho Phụ Lưu Giữ Bằng Chứng Của Cảnh Sát, đã được xây cất cách đây 58 năm, cũng như tân trang và nâng cấp Học Viện Tư Pháp Hình Sự, mà Quận đã thu mua năm 1995. Nhà Kho Phụ Lưu Giữ Bằng Chứng Của Cảnh Sát có chỗ cho Quầy Trát Tòa, Ban Dịch Vụ Cho Nạn Nhân, và Ban Tài Sản và Bằng Chứng chính yếu. Học Viện Tư Pháp Hình Sự cung cấp chương trình huấn luyện cho 2,300 nhân viên được tuyển mộ hàng năm, cũng như cho các nhân viên hiện thời từ Cảnh Sát và Cảnh Sát Trưởng của Fairfax County, và các Sở Cảnh Sát cho các thị xã Herndon và Vienna. Đối với các Tòa Án và Trung Tâm Giam Giữ Người Lớn, các kế hoạch bao gồm 5 triệu đô-la để hoàn tất loạt tân trang tòa án kế tiếp tại Trung Tâm Tòa Án Jennings, và 45 triệu đô-la để hỗ trợ các phần thay thế/nâng cấp hạ tầng cơ sở và tân trang toàn bộ Trung Tâm Giam Giữ Người Lớn. Phần giải thích này được soạn thảo, in ấn, và cung cấp tại các địa điểm phòng phiếu chiếu theo Bộ Luật Virginia § 24.2-687

]]]]> ]]>