Đề Nghị Sửa Đổi Hiến Pháp

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Fairfax

2018 Proposed Constitutional Amendment – Vietnamese

Đề Nghị Sửa Đổi Hiến Pháp Sẽ bầu vào ngày 6 tháng 11, 2018 ĐIỀU X. Ban Tuyên Bố Vê Cac Quyên. Thuế và Tài chính. Mụ̣c 6. Miễn thuế bất động sản.

CÂU HỎI VỀ LÁ PHIẾU Một địa hạt, thành phố hoặc thị̣ trấn có được phép miễn một phần thuế đối với bất động sản thường xuyên bị̣ ngập lụt không nếu bất động sản này đã được cải tiến khả năng chống ngập lụt? GIẢI THÍCH Bộ luật Hiện hành Nói chung, Hiến pháp Virginia quy định tất cả các bất động sản đều phải đóng thuế. Hiến pháp Virginia cũng dành riêng môt phần bât đông san đặc biệt có thể được miễn thuế. Ví dụ: Hiến pháp Virginia cho phép Đại Hội Đồng Lập Phap quy định các địa phương được phép miễn một phầ̀n thuế bất động sản để khuyến khích các chủ sở hữu bất động sản tiến hành tu bổ các cấu trúc hiệ̣n có bằng cách sửa chửa, phục hồ̀i hoặ̣c thay thế các cấu trúc này. Đề nghị sửa đổi Đề nghi Sử̉a đổi này cho phép Đại Hội Đồng Lập Phap quy định các địa phương được phép miễn một phầ̀n thuế đối với bất động sản thường xuyên bị ngậ̣p lut nếu bất động sản đã được cải tiến khả năng chống ngậ̣p lut. Đại Hôi Đồng Lập Phap và các địa phương nao tham gia sẽ được phép quy định các hạ̣n chế hoặ̣c điều kiệ̣n để được hưởng quy chế miễn thuế này. Phiếu “đồ̀ng ý” sẽ̃ cho phép Đại Hội Đồng Lập Phap quy định các địa phương được phép miễn một phầ̀n thuế đối với bất động sản thường xuyên bị ngậ̣p lut nếu bất động sản đã được cải tiến khả năng chống ngậ̣p lut. Phiếu “phản đối” sẽ̃ không cho phép miễn thuế trong trường hợp đó. Toàn Văn Bản Sửa Đổi [Nội dung mới đề nghi sẽ̃ được gạ̣ch dươi.] Sử̉a đổi Mục 6 của Điều X trong Hiến pháp Virginia như sau: Điều X. Thuế Và Tài Chính Mục 6. Miễn thuế bất động sản. Trừ khi có quy định khác trong Hiến pháp này, không có tài sản nào khác ngoài các tài sản dưới đây sẽ̃ được miễn thuế, tạ̣i Tiểu bang và địa phương, bao gồ̀m cả thuế thừa kế: Tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặ̣c gián tiếp của Tiểu bang hoặ̣c bất kỳ chi nhanh chinh quyên nào đo và các trach nhiệm của Tiểu bang hoặ̣c bất kỳ chi nhanh chinh quyên nào của Tiểu bang đều được miễn theo luậ̣t. Bất động sản và tài sản cá nhân thuộc sở hữu và chỉ do nhà thờ hoặ̣c tổ chức tôn giáo cư ngụ hoặ̣c sử̉ dụng cho các nghi lễ tôn giáo hoặ̣c làm nơi cư ngụ cho cac mục sư. Nơi chôn cât tư nhân hoặ̣c công cộng hoặc nghĩa trang, miễn là không sử̉ dụng cho mục đích kiếm lợi nhuậ̣n. Tài sản thuộc sở hữu của các thư việ̣n công cộng hoặ̣c các tổ chức giáo dục không được kinh doanh cho mục đích kiếm lợi nhuậ̣n, miễn là tài sản đó chủ yếu đê sử̉ dụng cho các mục đích văn học, khoa học hoặ̣c giáo dục hay cho bất kỳ mục đích nào ngoai dư đoan. Điều khoản này cũ̃ng áp dụng đối với tiền lãi cho thuê tài sản đó như có thể được quy định trong công luậ̣t. Tài sản cá nhân vô hình hoặ̣c bất kỳ loạ̣i hoặ̣c các loạ̣i tài sản nào theo đó, có thể được miễn một phầ̀n hoặ̣c toàn bộ theo quy định của công luậ̣t. Tài sản do chủ sở hữu sử̉ dụng cho các mục đích tôn giáo, từ thiệ̣n, lợi ích quốc gia, lịch sử̉, nhân đạ̣o, văn hóa hoặ̣c công viên và sân chơi công cộng, có thể được phân loạ̣i hoặ̣c chỉ định theo pháp lệ̣nh được cơ quan quản lý địa phương tuân theo và thi hanh theo các hạ̣n chế và điều kiệ̣n như được quy định trong công luậ̣t. Đất đai phu thuộc quyên sử dung vinh viên bị ngậ̣p nước có thể được miễn toàn bộ hoặ̣c một phầ̀n thuế theo công luậ̣t. Đại Hôi Đồng Lập Phap theo công luật có thể cho phép cơ quan quản lý của bất kỳ đia hạ̣t, thành phố, thị trấn hoặ̣c chính quyền khu vực đươc phep miễn thuế bất động sản cua địa phương hoặ̣c một phầ̀n thuế trong phạ̣m vi hạ̣n chế và các điều kiệ̣n như quy đinh. Bất động sản và tài sản cá nhân được dư đinh cho mục đích cư trú liên tục thuộc sở hữu và là nơi cư ngụ duy nhất của người không dưới 65 tuổi hoặ̣c người tàn tậ̣t toàn phần và tàn tậ̣t vĩnh viễn theo quy định của công luậ̣t. Một cơ quan quản lý địa phương có thể được phép xác lậ̣p các giới hạ̣n về thu nhậ̣p hoặ̣c giá trị tài chính hoặ̣c cả hai, để được miễn thuế đo. Ngoạ̣i trừ đối với tài sản của Tiểu bang và Đại Hôi Đồng Lập Phap theo công luật có thể hạ̣n chế hoặ̣c quy định điều kiệ̣n cho toàn bộ hoặ̣c một phầ̀n nhưng không gia hạ̣n cho bất kỳ hoặ̣c tất cả các trường hợp miễn thuế nói trên. Đại Hội Đồng Lập Phap có thể định nghĩa thuê cua bât cư tai san nao như một đề tài riêng bao gồm bât đông san hoặc tai san, thiết bị, công trình hoặ̣c thiết bị cá nhân được sử̉ dụng chủ yếu cho mục đích giảm bớt hoặ̣c ngăn ngừa ô nhiễm môi trường không khí hoặ̣c nước của Tiểu bang hoặ̣c cho mục đích di chuyên hoặ̣c dư trư năng lượng mặ̣t trời, va Hôi Đồng Lập Phap có thể cho phép cơ quan quản lý của bất kỳ đia hạ̣t, thành phố, thị trấn hoặ̣c chính quyền khu vực nào đươc miễn thuế toan phần hoặ̣c một phầ̀n thuế bât đông sản hoặ̣c chinh quyên khu vưc co thê trực tiêp miên toan phần hoặc một phầ̀n thuế bât đông sản đó theo công luậ̣t. Đại Hội Đồng Lập Phap có thể xác định hàng hóa gia dụng, các hiệ̣u ứng cá nhân, sản phẩm và tài sản nông nghiệ̣p hữu hình là chủ thể chịu thuế riêng biệ̣t và theo công luậ̣t có thể cho phép cơ quan quản lý của bất kỳ đia hạ̣t, thành phố, thị trấn hoặ̣c chính quyền khu vực nào đươc miễn toan phần hoặ̣c một phầ̀n thuế bât đông sản như vậ̣y hoặ̣c có thể trực tiếp miễn thuế một hoặc toan phầ̀n thuế cho tài sản đó theo công luậ̣t. Việ̣c miễn thuế cho tài sản như được xác lậ̣p hoặ̣c cho phép sẽ̃ được phân tích nghiêm ngặ̣t; tuy nhiên, miễn là tất cả tài sản được miễn thuế vào ngày có hiệ̣u lực cua muc nay sẽ̃ tiếp tục được miễn thuế cho đến khi Đại Hôi Đồng Lập Phap có quy định khác như được nêu trong đây. Theo công luậ̣t, Đại Hội Đồng Lập Phap có thể cho phép bất kỳ đia hạ̣t, thành phố, thị trấn hoặ̣c chính quyền khu vực nào thu phí dịch vụ đối với các chủ sở hữu của một loạ̣i hoặ̣c các loạ̣i tài sản được miễn thuế ho các dịch vụ theo quy định của chính quyền đó. Theo công luậ̣t, Đại Hội Đồng Lập Phap có thể cho phép cơ quan quản lý của bất kỳ đia hạ̣t, thành phố, thị trấn hoặ̣c chính quyền khu vực nào miễn một phầ̀n thuế bất động sản địa phương, trong phạ̣m vi các hạ̣n chế đó và theo các điều kiệ̣n như có thể được quy định, (i) đối với bất động sản mà các công trình cải tiến, theo tuổi và mục đích sử̉ dụng, đã được cải tạ̣o, tu sửa hoặ̣c thay thế đáng kể hoặ̣c (ii) đối với bất động sản được cải tiến hoặ̣c có các kết cấu mới trong các khu bảo tồ̀n, tái thiết hoặ̣c phuc hôi. Theo công luậ̣t, Đại Hội Đồng Lập Phap có thể cho phép cơ quan quản lý của bất kỳ đia hạ̣t, thành phố hoặ̣c thị trấn nào miễn thuế hoặ̣c một phầ̀n thuế cho bất kỳ thiết bị phát điệ̣n nào được lắp đặ̣t sau ngày 31 tháng 12 năm 1974, cho mục đích chuyển đổi từ dầ̀u hỏa hoặ̣c khí thiên nhiên sang than đá hoặ̣c gỗ, vỏ̉ cây, mạ̣t cưa hoặ̣c bất kỳ nguồ̀n năng lượng thay thế nào khác để phục vụ cho hoạ̣t động sản xuất và bất kỳ thiết bị đồ̀ng phát điệ̣n nào được lắp đặ̣t kể từ ngày đó để sử̉ dụng trong việc sản xuất. Theo công luậ̣t, Đại Hội Đồng Lập Phap có thể cho phép cơ quan quản lý của bất kỳ đia hạ̣t, thành phố hoặ̣c thị trấn nào có quyền miễn thuế hoặ̣c một phầ̀n thuế cho bất kỳ hoạ̣t động kinh doanh, cấp phép hành nghề hoặ̣c chuyên môn hay vốn của bất kỳ thương gia nào hoặ̣c cả hai. Theo công luậ̣t, Đại Hôi Đồng Lập Phap có thể cho phép cơ quan quản lý của bất kỳ đia hạ̣t, thành phố hoặ̣c thị trấn nào miễn một phầ̀n thuế bất động sản địa phương, trong phạ̣m vi hạ̣n chế và các điều kiệ̣n như có thể được quy định, đối với các bất động sản đã được cải tiến nhưng thường xuyên bị ngậ̣p lut tuy đã thực hiệ̣n các nỗ lực giảm nhẹ, giảm thiểu hoặ̣c cải thiệ̣n tình trạ̣ng ngậ̣p lut.

ĐIỀU X. Thuế và Tài chính. Mục 6-A. Miễn thuế bất động sản cho vợ/chồng còn sống của một số cựu quân nhân vơi trương hơp đăc biệt và vợ/chồng còn sống của quân nhân đã tử trân. CÂU HỎI VỀ LÁ PHIẾU Luật miễn thuế bất động sản đối với nơi cư ngụ̣ chính của vợ/chồng còn sống của cựu quân nhân đươc trơ câp môt trăm phân trăm do thương tât khi thi hanh nghĩa vụ̣, thương tật vĩ̃nh viễn và thương tật toàn phân có nên sử̉a đổi để cho phép vợ/ chồng còn sống của cựu quân nhân đo chuyển đến nơi cư ngụ̣ chính khác và vẫn đươc yêu câu miễn thuế không? GIẢI THÍCH Bộ luật Hiện hành Hiến pháp của Virginia hiệ̣n băt buôc Đại Hôi Đồng Lập Phap miễn thuế đối với nơi cư ngụ chính của bất kỳ cựu quân nhân nào đã được Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ xác định có mức độ thương tậ̣t môt trăm phần trăm do thi hanh nghia vụ, thương tậ̣t vĩnh viễn và thương tậ̣t toàn phần. Luậ̣t miễn thuế này cũ̃ng áp dụng cho vợ/chồ̀ng còn sống của cựu quân nhân đó, miễn là vợ/chồ̀ng còn sống của cựu quân nhân đó tiếp tục sử̉ dụng bất động sản này làm nơi cư ngụ chính. Đề nghị Sửa đổi Đề nghi sử̉a đổi cho phép vợ/chồ̀ng còn sống của bất kỳ cựu quân nhân nào đã được Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ xác định có mức độ thương tậ̣t môt trăm phần trăm do thi hanh nghia vụ, thương tậ̣t vĩnh viễn và thương tậ̣t toàn phần được tiếp tục yêu cầ̀u miễn thuế như hiệ̣n tạ̣i, ngay cả khi vợ/chồ̀ng còn sống của cựu quân nhân đó chuyển đến nơi cư ngụ chính mới do chính họ sở hữu. Phiếu “đồ̀ng ý” sẽ̃ cho phép vợ/chồ̀ng còn sống của những cựu quân nhân này chuyển đến nơi cư ngụ chính mới do chính họ sở hữu và vẫn được yêu cầ̀u miễn thuế. Phiếu “phản đối” sẽ̃ không cho phép vợ/chồ̀ng còn sống của những cựu quân nhân đó chuyển đến nơi cư ngụ chính mới và vẫn yêu cầ̀u miễn thuế. Toàn Văn Bản Sửa Đổi [Nội dung mới đề nghi sẽ̃ được gạ̣ch dươi. Nội dung cũ̃ bị loạ̣i bỏ̉ sẽ̃ đươc gạ̣ch bỏ̉.] Sử̉a đổi Mục 6-A của Điều X trong Hiến pháp Virginia như sau: Điều X. Thuế Và Tài Chính. Mục 6-A. Miễn thuế bất động sản cho vợ/chồng còn sống của một số cựu quân nhân vơi trương hơp đăc biệt và vợ/chồng còn sống của quân nhân đã tử trân. Bất kể các điều khoản trong Mục 6, theo công luậ̣t và trong phạ̣m vi các hạ̣n chế và điều kiệ̣n của công luậ̣t, Đại Hôi Đồng Lập Phap sẽ̃ miễn thuế bất động sản, bao gồ̀m cả bất động sản do vợ và chồ̀ng đồ̀ng sở hữu của bất kỳ cựu quân nhân nào đã được Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ hoặ̣c cơ quan kế nhiệm xác định theo luật liên bang có mức độ thương tậ̣t môt trăm phần trăm do thi hanh nghia vụ, thương tậ̣t vĩnh viễn và thương tậ̣t toàn phần, va la ngươi sử̉ dụng bất động sản đó làm nơi cư ngụ chính. Đại Hôi Đồng Lập Phap cũ̃ng sẽ̃ áp dụng luậ̣t miễn thuế đối với bất động sản thuộc sở hữu của vợ/chồ̀ng còn sống của cựu quân nhân đủ điều kiệ̣n được miễn thuế theo tiểu mục này, miễn là vợ/chồ̀ng còn sống đó không tái hôn và tiếp tục sử̉ dụng bất động sản này làm nơi cư trụ chính. Luậ̣t miễn thuế này được áp dụng cho nơi cư ngụ chính của vợ/chồ̀ng còn sống mà không giơi hạn vợ/chồ̀ng còn sống đó chuyển đến nơi cư ngụ chính khác. Bất kể các điều khoản trong Mục 6, theo công luậ̣t và trong phạ̣m vi các hạ̣n chế và điều kiệ̣n của công luậ̣t, Đại Hôi Đồng Lập Phap có thể miễn thuế đối với bất động sản của vợ/chồ̀ng còn sống của quân nhân Hoa Kỳ đa tử trận do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xác định, la ngươi sử̉ dụng bất động sản này làm nơi cư ngụ chính. Luậ̣t miễn thuế theo tiểu mục này sẽ̃ không được áp dụng nếu vợ/chồ̀ng còn sống đó tái hôn và họ không được yêu cầ̀u miễn thuế về sau. Luậ̣t miễn thuế này được áp dụng bất kể vợ/chồ̀ng đa tử trận trước ngày tiểu mục này có hiệ̣u lực hay không, nhưng luậ̣t miễn thuế này sẽ̃ không được áp dụng cho bất kỳ khoảng thời gian nào trước ngày hiệ̣u lực. Luậ̣t miễn thuế này áp dụng cho nơi cư ngụ chính của vợ/ chồ̀ng còn sống mà không giơi hạn họ chuyển đến nơi cư ngụ chính khác và không yêu cầ̀u vợ/chồ̀ng đó phải cư ngụ trong Tiểu bang tạ̣i thời điểm quân nhân đó hy sinh.

]]]]> ]]>