Những Cơ Hội Chương Trình Du Học và Dịch Vụ Học Tập Quốc Tế của FCPS năm 2019; Đêm Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh Được Tổ Chức vào Ngày 23 Tháng 10

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Thăm Dò Học Sinh-Phụ Huynh về Impact Aid

Những Cơ Hội Chương Trình Du Học và Dịch Vụ Học Tập Quốc Tế của FCPS năm 2019; Đêm Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh Được Tổ Chức vào Ngày 23 Tháng 10 Con em có thể trải nghiệm thế giới qua một Chương Trình Du Học và Dịch Vụ Học Tập Quốc Tế Học. Công dân toàn cầu là một kỹ năng then chốt của thế kỷ thứ 21 thiết yếu cho sự thành công về học vấn và chuyên nghiệp. Những chương trình nầy phát huy sự thăm dò sâu-rộng, hiểu biết văn hóa nhiều hơn, và học tập thực-hành gắn liền với giáo trình của FCPS ở các quốc gia khắp thế giới. Các chương trình năm 2019 bao gồm những cơ hội cho các học sinh trung cấp và trung học thám hiểm Pháp, Peru, Ecuador, và Costa Rica. Các chương trình kéo dài qua kỳ nghỉ mùa xuân hay đầu mùa hè và có một tầm mức chú trọng: hội nhập ngôn ngữ, học tập dịch vụ, khoa học môi trường, và lãnh đạo toàn cầu. Ghi danh theo học hiện mở cho những cơ hội năm 2019. Các chương trình được căn cứ trên học phí và giải pháp chọn trả tiền vừa khả năng tạo dễ dàng cho quý vị tham gia. Ghi Chú: Chỗ học có giới hạn và những cuộc tham quan sẽ đạt đủ số. Nếu muốn, xin đến dự buổi họp thông tin (xin xem phần dưới đây) để tìm hiểu thêm và ghi danh theo học cho con em. https://www.fcps.edu/international-study-travel-service-learning-program?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term= Đêm Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh Buổi họp cho phụ huynh để cung cấp thêm thông tin về những cơ hội Chương Trình Du Học và Dịch Vụ Học Tập Quốc Tế năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Ba 23 Tháng 10, trong café tại Trung Tâm Hành Chánh Gatehouse, 8115 Gatehouse Rd., Falls Church VA 22042 từ 6:30 đến 7:30 tối. Quý vị phải đậu trong nhà xe và dùng thang máy lên tầng thứ nhất để vào café.

Yêu cầu ghi danh nếu quý vị trù tính đến dự buổi họp thông tin. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds_p5ln2yyaqHGuj4t4fp_6JTYHMvZp4zlo-rcjtuXV9_roA/viewform?utm_name]]]]> ]]>