FCPS Mừng Tuần Lễ Bổn Phận Công Dân về Kỹ Thuật Số ngày 15-19 tháng 10

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

FCPS Mừng Tuần Lễ Bổn Phận Công Dân về Kỹ Thuật Số ngày 15-19 tháng 10 Mỗi ngày ở các trường khắp FCPS, các học sinh học tập để phát triển những kỹ năng và kiến thức để trở nên các người lãnh đạo của ngày mai. Những kinh nghiệm hiện nay và tương lai kêu gọi các em tác động với các người khác bằng nhiều môi trường khác nhau, kể cả trực tuyến. Tuần Lễ Bổn Phận Công Dân về Kỹ Thuật Số, tổ chức các ngày 15-19 tháng 10, dành cơ hội để thăm dò sự tham gia trực tuyến qua chủ đề Gầy Dựng Văn Hóa về Trách Vụ Chia Sẻ. Mỗi ngày trong tuần, các nhân viên giảng huấn, phụ huynh, và người chăm sóc cung ứng những bước đơn giản để hợp tác với nhau để giáo dục và hỗ trợ đời sống kỹ thuật số của các học sinh. Chúng tôi hy vọng Tuần Lễ Bổn Phận Công Dân về Kỹ Thuật Số sẽ khuấy động một số đàm luận có giá trị giáo dục có thể phát huy và yểm trợ suốt năm, bởi cả các phụ huynh và nhân viên giảng dạy. Xin tự tiện theo dõi các sinh hoạt của tuần trên Twitter bằng cách dùng hashtag (dấu cáp băm) #FCPSDigCit. Chi tiết về phương pháp bổn phận công dân về kỹ thuật số của FCPS có sẵn trực tuyến.

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

]]]]> ]]>