Tham Gia trong Tuần Lễ Dịch Vụ Cộng Đồng Hàng Năm của Quận Montgomery

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Tham Gia trong Tuần Lễ Dịch Vụ Cộng Đồng Hàng Năm của Quận Montgomery

Các phụ huynh và học sinh có thể tạo sự khác biệt trong cộng đồng bằng cách tham gia trong Tuần Lễ Dịch Vụ Cộng Đồng Hàng Năm của Quận Montgomery Tuần lễ Ngày 21-28 Tháng 10. Chuẩn bị cho một tuần đầy cơ hội tình nguyện khắp quận để tôn vinh Tuần Lễ Dịch Vụ Cộng Đồng Hàng Năm thứ 32 của Quận Montgomery, vào Ngày 21 đến 28 tháng 10. Sẽ có nhiều cách để học sinh và gia đình giúp đỡ một số các tổ chức từ thiện địa phương, trường học, cơ quan chính phủ trong suốt tuần, bao gồm nhiều dự án đã được hội đủ các điều kiện cho những giờ tình nguyện dịch vụ học sinh MCPS. Xem lịch của Montgomery County Volunter Center HYPERLINK “https://montgomerycountymd.galaxydigital.com/calendar/2018/10” trên mạng về nhu cầu tình nguyện HYPERLINK “https://montgomerycountymd.galaxydigital.com/calendar/2018/10” viên cho danh sách các dự án mới nhất (và kiểm tra lại thường xuyên khi các dự án được cho thêm vào hàng ngày), và chọn bất cứ dự án nào hay tất cả mà phù hợp với sở thích của mình. Nếu quý vị là một thành viên của một nhóm lớn mà muốn tham gia, hay nếu quý vị có liên kết với một tổ chức từ thiện (bao gồm một trường học hay Hội PTA) mà muốn tổ chức một dự án, hãy email về HYPERLINK “mailto:servicedays@montgomerycountymd.gov” servicedays@montgomerycountymd.gov hay gọi Volunteer Center (Trung Tâm Tình Nguyện) tại 240-777-2600 để học về cách tham gia.

]]]]> ]]>