Hiện có những Cơ Hội Lãnh Đạo cho Học Sinh của Các Trường Công trong Quận Montgomery

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hiện có những Cơ Hội Lãnh Đạo cho Học Sinh

Chương trình Student Page (Học Sinh Giúp Việc) của Maryland đang tìm học sinh lớp 12 cho khóa 2019 (Tháng Giêng–Tư) của Nghị Viện Tiểu Bang Maryland ở Annapolis. Các học sinh lớp 12 ở Maryland được ít nhất 16 tuổi có đủ tiêu chuẩn để ứng tuyển. Chương trình được phác họa để: Tạo sự quan tâm của thanh thiếu niên về chính quyền tiểu bang, Tăng triển sự can dự vào chính quyền và nuôi dưỡng sự lãnh đạo trong thanh thiếu niên, và Tạo năng lực cho học sinh phục vụ đắc lực ngành lập pháp, trong khi gặp gỡ các nhà lập pháp và các quan chức khác. Học sinh Page sẽ được chỉ định cho các Nghị Sĩ Thượng Viện hay Hạ Viện trong 13 tuần lễ và được nhận phụ cấp $55 cho mỗi ngày làm việc. Hạn chót để nộp đơn là 5 giờ chiều vào Ngày Thứ Sáu, 26 Tháng 10. HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/student-leadership/” Các đơn đăng ký có trên mạng.

]]]]> ]]>