Từ Healthy Minds Blog: Cùng Ăn Chung Có Thực Sự Là Quan Trọng Không?

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Thật sự, có. Những bữa ăn gia đình là một công cụ mạnh mẽ trong hộp dụng cụ của bất cứ phụ huynh hay người chăm sóc nào. Các trẻ em và thanh thiếu niên trong những gia đình mà cùng ăn chung thường xuyên rất dễ trải nghiệm một loạt toàn bộ các kết quả tích cực. Các bữa ăn gia đình liên đới với những cải tiến về sức khỏe tâm thần và thành tích học tập ở trường, cũng như là ít có khi xảy ra những vấn đề về hành vi và những hành vi liều-lĩnh khác như là dùng các dược chất hay rượu. Có thể khó khăn cho nhiều gia đình để tìm thời giờ cùng dùng các bữa ăn chung thường xuyên. Những thời biểu công việc làm và sinh hoạt thường lôi kéo chúng ta trong nhiều ngã khác nhau. Và khởi động và duy trì những đàm luận với giới trẻ (đặc biệt là các thanh thiếu niên) có thể đôi lúc là một công việc trọng đại. Xin kiểm xem bài báo nào từ the Healthy Minds blog để có những nguồn liệu để giúp. https://www.fcps.edu/blog/eating-together-really-important Ghi Chú: The Healthy Minds blog là dành cho các phụ huynh, nhà giáo dục, và nhà cung cấp tại-cộng đồng nào muốn trợ giúp sức khỏe tâm thần và tình trạng khỏe mạnh của học sinh.

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

]]]]> ]]>