Lịch Báo Nhắc của Các Trường Công trong Quận Fairfax: Trường Đóng Cửa cho các Học Sinh vào Ngày Lễ Columbus, Thứ Hai 8 Tháng 10 năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

TJHSST Tổ Chức những Kỳ Thông Tin; Hạn Chót Nộp Đơn là Ngày 28 Tháng 9

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Lịch Báo Nhắc: Trường Đóng Cửa cho các Học Sinh vào Ngày Lễ Columbus, Thứ Hai 8 Tháng 10 Tất cả trường sẽ đóng cửa cho các học sinh vào ngày Thứ Hai 8 Tháng 10, cho Ngày Lễ Columbus. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Ba 9 tháng 10. Xin xem lịch toàn bộ năm học 2018-19.

]]]]> ]]>