Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery muốn nghe ý kiến quý vị cho Chính Sách Hội Đồng Quan Trọng

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Cung Cấp Ý Kiến cho Chính Sách Hội Đồng Quan Trọng

Hội Đồng Giáo Dục muốn nghe ý kiến quý vị về các thay đổi được đề nghị cho Chính Sách KEA, mà có thể cung cấp cho các học sinh đến ba lần nghỉ học có phép để tham gia vào các sinh hoạt công dân. Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đang tìm những bình luận công chúng cho bản thảo Board Policy KEA (Chính Sách Hội Đồng KEA) Political Campaigns and Political Materials (KEA), và đổi tên chính sách thành Civic Engagement, Political Campaigns, and Political Materials. Chính sách được sửa đổi và đổi tên phản ảnh ý muốn của Bộ để cho phép các học sinh được nhận các nghỉ học có phép để tham dự trong các sinh hoạt công dân. Trong năm học 2017-2018, nhiều học sinh MCPS đã tham gia tích cực vào các vấn đề quan trọng đương đầu với quốc gia chúng ta và ngay cả nhận được sự công nhận quốc gia về sự tham gia của các em. Kết quả là, học sinh, gia đình, và Thành viên Hội Đồng biểu lộ quan tâm hỗ trợ sự tham gia của học sinh trong các sinh hoạt công dân mà không ảnh hưởng đến tình trạng đi học chuyên cần. Hiện tại, Chính sách KEA cho phép học sinh từ lớp 9-12 tham gia trong sinh hoạt vận động chính trị trong giờ học trong thời gian hai tuần ngay trước cuộc bầu sơ bộ và tổng tuyển cử, theo yêu cầu của ứng cử viên chính trị hoặc tổ chức với sự đồng ý của phụ huynh/giám hộ và thơ viết chấp thuận của hiệu trưởng/người được chỉ định. Đọc thêm tại đây. Thời gian công chúng bình luận về chính sách này sẽ được giới hạn trong 30 ngày, cho đến Ngày thứ Sáu 12 tháng 10, 2018. Đọc Chính Sách KEA Được Sửa Đổi Bình Luận về Chính Sách Được Sửa Đổi KEA

]]]]> ]]>