Các Chương Trình Ghi Danh Trung Học Cấp III Có trên Chổ Phụ Huynh trên mạng vào Ngày 1 Tháng 10

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Các Chương Trình Đăng Ký Trung Học Cấp III Có trên Cổng Phụ Huynh Ngày 1 Tháng 10

Các phụ huynh bây giờ có thể xem xét các chọn lựa về trung học cấp III cho học sinh cho niên học kế qua cổng phụ huynh trên mạng. MCPS cung cấp một cách thuận tiện cho phụ huynh xem xét các chọn lựa trung học cấp III của học sinh cho niên học kế. Ngoài các chương trình theo chủ đề và các môn học gia tốc và phong phú có sẵn tại các trường trung học cấp III địa phương của học sinh, học sinh trong các Lớp 8-11 có thể hội đủ điều kiện cho các chương trình đăng ký trung học cấp III. Bắt đầu từ Ngày thứ Hai 1 tháng 10, phụ huynh các học sinh sẽ có thể truy cập và kiểm lại các chương trình đăng ký trung học cấp III trên cổng phụ huynh myMCPS. Vào ngày 1 tháng 10, phụ huynh và người giám hộ sẽ có thể ghi danh vào cổng thông tin, vào thư viện tài liệu (trên thanh bên trái) và xem lại báo cáo đề là, “My Student’s High School Application Program Options for 2019-2020 -Chương Trình Đăng Ký Trung Học Cấp III của Học Sinh cho 2019-2020”. Mỗi chương trình sẽ có một mô tả ngắn, địa chỉ trang mạng của chương trình và địa chỉ đăng ký cho những ai sẵn sàng để đăng ký. Tất cả các chương trình đều có các đòi hỏi hội đủ điều kiện khác nhau. Địa chỉ, cấp lớp và trường hiện tại của con quý vị có thể ảnh hưởng đến khả năng hội đủ điều kiện của con quý vị, vì vậy nên chắc chắn là trường của quý vị có địa chỉ hiện tại của quý ṿị. Thời hạn cuối nạp đơn là ngày thứ Sáu 2 tháng 11. Nếu quý vị cần giúp đỡ truy cập cổng phụ huynh, liên lạc với trường học hiện tại của con quý vị. Thêm chi tiết

]]]]> ]]>