Hạn Chót Nộp Đơn đơn xin học trên mạng cho Trường Trung Học Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật là Ngày 28 Tháng 9 Năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

TJHSST Tổ Chức những Kỳ Thông Tin; Hạn Chót Nộp Đơn là Ngày 28 Tháng 9

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

TJHSST Tổ Chức những Kỳ Thông Tin; Hạn Chót Nộp Đơn là Ngày 28 Tháng 9

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Hạn chót để hoàn tất đơn xin học trực tuyến cho Trường Trung Học Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật (Thomas Jefferson High School for Science and Technology (TJHSST)), trường chuyên khoa học và kỹ thuật vùng của thống đốc, là ngày 28 tháng 9. Những ứng viên phải hiện đang ghi danh theo học lớp tám, ở cùng với một phụ huynh hay giám hộ hợp pháp cư ngụ toàn thời gian, và đáp ứng các điều kiện đòi hỏi về cư trú của, một hệ trường công tham gia trong TJHSST. TJHSST cũng đang tổ chức một loạt những kỳ thông tin tại các trường trong Quận Fairfax và các vùng thẩm quyền có tham gia đến hết ngày 26 tháng 9.

]]]]> ]]>