Mẫu Đơn Xin Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá của Các Trường Công trong Quận Fairfax Có Sẵn Trên Trang Mạng

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hội Nghị về Sức Khỏe Tâm Thần và Tình Trạng Khỏe Mạnh của FCPS Được Tổ Chức Ngày 29 Tháng 9 tại Trường Trung Học Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Mẫu Đơn Xin Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá Có Sẵn Trực Tuyến Các mẫu đơn xin bữa ăn miễn phí và giảm giá có thể được hoàn tất trực tuyến hay bằng cách nộp mẫu đơn giấy viết bằng tay cho niên học 2018-19. Nộp đơn xin bữa ăn điện tử nhanh chóng ,dễ dàng, và có sẵn bằng những tiếng sau đây: Anh, Tây Ban Nha, Ả Rập, Trung Hoa, Tagalog (Phi), Pháp, và Việt. Cả nộp đơn xin trực tuyến và nộp đơn xin giấy hiện bao gồm một phần mục được chỉ định có thỏa thuận chia sẻ thông tin cho các chương trình khác. Cập nhật nầy cho phép các phụ huynh va giám hộ hoàn tất đơn xin bữa ăn miễn phí và giảm-giá và thỏa thuận chia sẻ thông tin trong cùng một tài liệu. Mẫu đơn xin giấy phải là mẫu phiếu in đỏ chánh, có sẵn tại các văn phòng trường, nhà ăn trường, và trường ốc khác của FCPS. Các mẫu đơn xin sao lại không được chấp nhận. Thêm thông tin có sẵn trên trang mạng Free and Reduced-Price Meals (các Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm-Giá).

]]]]> ]]>