Lớp Học Ngày Thứ Bảy dạy kèm chi phí thấp Giúp Học Sinh của Các Trường Công trong Quận Montgomery Thành Công

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Lớp Học Ngày Thứ Bảy Giúp Học Sinh Thành Công

Ghi danh bắt đầu cho George B. Thomas, Sr. Learning Academy, cũng được gọi là Saturday School (Trường Ngày Thứ Bảy). Lớp học bắt đầu vào Ngày 15 tháng 9. George B. Thomas, Sr. Learning Academy bắt đầu mùa học 2018–2019 của Saturday School vào ngày Thứ Bảy 15 Tháng 9. Saturday School là một chương trình dạy kèm chi phí thấp cung cấp một ngày học thứ sáu và giúp cho các học sinh MCPS nắm vững hơn những môn học chính. Các học sinh nào cần được trợ giúp thêm về học tập có thể tham dự các buổi học tại một trong 12 địa điểm trong khắp quận Montgomery. Các lớp bắt đầu vào Thứ Bảy 15 Tháng 9 và sẽ kết thúc vào Tháng 5. Lệ phí ghi danh là $40 cho các học sinh nào được hưởng những Bữa Ăn Miễn và Giảm Phí (FARMS) và $85 cho các học sinh không được hưởng FARMS. George B. Thomas, Sr. Learning Academy

]]]]> ]]>