Mẫu Đơn xin Bỏ phiếu Khiếm diện của tiểu bang Virginia

]]>

Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax trong tiểu bang Virginia

Bạn có thể kiểm tra trạng thái yêu cầu lá phiếu khiếm diện và lá phiếu của bạn bằng cách gọi cho Viên chức bầu cử tại địa phương bạn, số điện thoại gọi miễn phí của Phòng Bầu cử hoặc kiểm tra thông qua trang web của Phòng Bầu cử: elections.virginia.gov Thông tin liên lạc của Phòng Bầu cử: Số điện thoại: (804) 864-8901 Fax: (804) 371-0194 Số điện thoại gọi miễn phí: (800) 552-9745 Điện báo: 711 Email: info@elections.virginia.gov

CẢNH BÁO:VIỆC CỐ Ý BỎ PHIẾU NHIỀU HƠN MỘT LẦN TRONG MỘT CUỘC BẦU CỬ HOẶC TRÌNH BÀY SAI NGHIÊM TRỌNG TRÊN MẪU NÀY LÀ TỘI GIAN LẬN BẦU CỬ, CÓ THỂ BỊ PHẠT THEO LUẬT CỦA VIRGINIA NHƯ TRỌNG TỘI. NGƯỜI VI PHẠM CÓ THỂ BỊ KẾT ÁN TỐI ĐA 10 NĂM TÙ, HOẶC TỐI ĐA 12 THÁNG TÙ GIAM VÀ”HOẶC BỊ PHẠT TIỀN TỐI ĐA 2.500 ĐÔLA MỸ. Thông báo về Đạo luật Quyền riêng tư: Mẫu này thu thập thông tin cá nhân, gồm số an sinh xã hội của bạn để nhận dạng và ngăn lừa đảo. Đơn yêu cầu của bạn sẽ bị từ chối nếu bạn không cung cấp bốn số cuối cùng của số an sinh xã hội của bạn hoặc bất cứ thông tin nào khác cần thiết để xác định bạn đủ điều kiện bỏ phiếu. Luật pháp Liên bang (Đạo luật Quyền riêng tư) và luật pháp của tiểu bang (Bộ luật của Virginia § 24.2-701 và Đạo luật Thực hành Phổ biến và Thu thập Dữ liệu Chính phủ ủy quyền thu thập thông tin này và hạn chế chỉ sử dụng nó cho mục đích chính thức.

https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/assets/forms/june2017_ab_app_vietnamese.pdf]]]]> ]]>