Nhân viên Sở Y tế của Quận Montgomery sẽ cung cấp chích ngừa Tdap và MCV4 miễn phí cho học sinh lớp 8, 9, 10 và 11 trong tháng 9 năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Phòng chủng ngừa miễn phí được cung cấp vào tháng 9 Tiểu bang Maryland đòi hỏi tất cả học sinh lớp 7-11 phải nhận một Tdap (ho gà-suy giảm bạch hầu-bạch hầu) và một chủng ngừa viêm màng não cầu khuẩn (MCV4) trước khi bắt đầu năm học. Nhân viên Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Quận Montgomery sẽ cung cấp chủng ngừa Tdap và MCV4 miễn phí cho học sinh tại một số địa điểm trong toàn quận vào tháng Chín. Các học sinh lớp 8, 9, 10 và 11 vào trường Maryland lần đầu tiên cũng phải được chủng ngừa để đáp ứng với các đòi hỏi. Không cần phải lấy hẹn nhưng một phụ huynh hay một người lớn được ủy thác phải có mặt. Xin đem theo một bản hồ sơ chích ngừa của con em đến phòng y tế. Xem thời khóa biểu của trung tâm y tế Để biết thêm chi tiết về trung tâm y tế, xin gọi 240-777-1050.

]]]]> ]]>