Danh Sách Kiểm Điểm của Các Trường Công trong Quận Montgomery để Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Niên Học 2018-2019

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Danh Sách Kiểm Điểm: Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Niên Học 2018-2019

Danh Sách Kiểm Điểm: Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho Niên Học 2018-2019 Quý vị Phụ huynh, đây là khởi đầu của một năm học mới! Đây là một danh sách kiểm điểm những điều để bảo đảm quý vị đã được trang bị những thông tin quý vị cần biết để có được một năm học thành công: Đăng ký cho cổng phụ huynh myMCPS parent portal! myMCPS là một hệ thống mạng cho phép phụ huynh học sinh trung học cấp II và cấp III theo dõi điểm và các bài tập của các em. Các phụ huynh tiểu học và trung học cũng có thể liên kết bằng cách tải xuống app mới myMCPS. ứng dụng này miễn phí và có sẵn sàng trên iTune và Google Play. Hoàn tất Đơn Thông tin Khẩn cấp cho Học sinh của con quý vị trên cổng thông tin myMCPS hoặc tại trường nhà của em để quý vị được liên lạc về việc trường học đóng cửa, bệnh tật và các tin tức quan trọng mới nhất. Nhớ cho nhà trường biết nếu các thông tin của quý vị có thay đổi trong năm học. Nếu quý vị có dự định tình nguyện tại trường của con mình, hãy hoàn tất Child Abuse and Neglect training modules (các tiêu chuẩn về Lạm dụng và Bỏ bê trẻ em) cho các tình nguyện viên. Tìm hiểu thêm về các luật lệ và điều lệ của trường học. Tìm hiểu về Parent Academy và suy xét tham gia vào buổi hội thảo miễn phí. Xem, in hay tải xuống lịch trường học 2018-2019 và biết tin tức về những ngày và những sự kiện quan trọng. Lịch tương tác cho phép quý vị tạo lịch riêng cho mình, như vậy quý vị có thể thấy những gì quan trọng nhất đối với quý vị. Lấy thông tin về tuyến xe buýt của con quý vị. Quý vị phụ huynh nào có thắc mắc về các tuyến xe buýt có thể tìm các câu trả lời tại đây. Xin nhớ dùng MySchoolBucks để đóng thêm tiền bữa ăn trong trường vào tài khoản của con quý vị. Điều này sẽ giúp cho con qúy vị không cần mang tiền đến trường mỗi ngày. Nhà ăn của trường nhận ngân khoản đóng trước bằng tiền mặt hay chi phiếu. Nếu quý vị có con trong các lớp 7 đến 11, hãy chắc chắn rằng các em được chủng ngừa Tdap và MCV4 trước khi bắt đầu năm học. Các học sinh không tuân theo các yêu cầu về chủng ngừa của Maryland sẽ không được đến trường cho đến khi các em cung cấp chứng từ. Tìm hiểu thêm về các luật lệ và điều lệ của trường học. Hãy thu xếp tham dự Back-to-School Night -Đêm Trở Lại Trường tại trường của con quý vị. Xem trang mạng công dân kỹ thuật số của chúng tôi để tìm hiểu các phương cách quý vị có thể giúp con quý vị sử dụng truyền thông xã hội và các công cụ kỹ thuật số khác một cách có trách nhiệm, tôn trọng. Tìm hiểu về Parent Academy và suy xét tham gia vào buổi hội thảo miễn phí. Hãy giữ liên lạc với MCPS trong suốt niên học. Theo dõi chúng tôi trên Twitter@mcps và Facebook (/mcpsmd), đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi (/MCPSTV), đăng ký AlertMCPS, xem MCPS TV, và đăng ký myMCPS parent portal.

]]]]> ]]>