Đường Dây Điện Thoại Thông Tin 571-423-4956 Dành Cho Phụ Huynh nói tiếng Việt của Các Trường Công trong Quận Fairfax

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Đường Dây Điện Thoại Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh Có Sẵn bằng Tám Ngôn Ngữ Những phụ huynh nói tiếng Amharic, Ả Rập, Trung Hoa, Farsi, Đại Hàn, Tây Ban Nha, Urdu, hay Việt có thể gọi một đường dây điện thoại thông tin để có thông tin tổng quát về FCPS và nhận sự hỗ trợ nếu có khó khăn truyền đạt với các trường của con em vì trở ngại ngôn ngữ. https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-information-phone-lines.

]]]]> ]]>