Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến & Chương trình ca nhạc hát cho những người đi dựng cờ chính nghĩa

]]>

Theo tin tại Hoa Thịnh Đốn: VietHDTV, hoathinhdon.com, hoathinhdon

Lễ Tưởng Niệm 31 Năm Anh Hùng Đông Tiến & Chương trình ca nhạc hát cho những người đi dựng cờ chính nghĩa vào lúc 2 giờ chiều thứ Bẩy 8/25/2018 tại trường đại học Geoge Mason

Album hình ảnh: https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9k8eNxUAMQztaKIf~_G1t80ZzjAxUoju3WLioTKd5Vfw6OHm8VJzf0~%3BtjBTg791cvrjwCzP~%3BbqLT9OPz2DjPpkvYL3MfYl9~_mePvOxYd5wnjVYyAVW7mvVFn~%3B15cfNeRXgd6~%3Bd~%3BjDq6G~%3B2t918530NP~%3B70uvqiPsjLmNfEb34t~%3BY6D6Xfl6pV~_9vzU0M8iL2Veu7ePfk2wT4oMv5Lk6fHaXTLyk8~_Pqd48f4z7Lch7~%3BXwPU8wbznM5Zp5m8Kf0ZwN21tfd55zn0Pk9Wgh07r~%3Bvrbaejn5jfzR0~_s~%3B8zbNhHgk9n17gL3~_rez9r5lWoD9bXfd~%3B18uzbn8v9g~%3BuN9~%3BdA5~%3B7J45fXoP~%3BlOchXyZtg5rfwq~%3BS7mN~%3BffJd7L2NejvcevrfLgvn9e~_L~%3B3n~%3BXQ9Q0.bps.a.327300977837110&type=1&__xts__[0]=68.ARAwz22Uc5RI3qPTsD6sf3gObBMSqZTTxEUxpSInfEYdTmHdiAvYgSJ6jcnsg4B_eTp0eOmZOx5wjSNyU2THEYWzWuvNUKMhlONflBvSobql47HbgDYlNr_euGtAJTRoTaEmZdI&__tn__=HH-R

Facebook LIVE streaming Lễ Tưởng Niệm 31 Năm Anh Hùng Đông Tiến vào lúc 2 giờ chiều thứ Bẩy 8/25/2018 tại trường đại học Geoge Mason https://www.facebook.com/178472516053291/videos/375248626347194/ Chương trình ca nhạc hát cho những người đi dựng cờ chính nghĩa vào lúc 2 giờ chiều thứ Bẩy 8/25/2018 tại trường đại học Geoge Mason https://www.facebook.com/178472516053291/videos/375248626347194/

Youtube video clips Lễ Tưởng Niệm 31 Năm Anh Hùng Đông Tiến. RAW FILE 1 Lễ Tưởng Niệm 31 Năm Anh Hùng Đông Tiến. RAW FILE 2 Chương trình ca nhạc hát cho những người đi dựng cờ chính nghĩa. RAW FILE 1 ]]]]> ]]>