Thông Báo Hằng Năm về Thăm Dò , Hồ Sơ, Giáo Trình, Quyền Riêng Tư, và Quyền Hạn Liên Quan đến Năm Học 2018-2019 của Các Trường Công trong Quận Fairfax

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS Hệ Trường Công Quận Fairfax (FCPS) muốn tất cả phụ huynh hiểu rõ những chánh sách liên quan đến: Những quyền hạn của các phụ huynh để kiểm tra, và để thỏa thuận hay xin miễn, trước khi con em mình tham gia vào một số thăm dò được tiến hành cho các học sinh. Những quyền hạn của các phụ huynh để kiểm tra những học liệu giảng huấn sử dụng như là một phần của chương trình giáo khoa. Các quy tắc về lưu giữ, ở lại lớp, và phổ biến của FCPS liên quan đến những hồ sơ học bạ của học sinh kể cả những quyền hạn của các phụ huynh và học sinh hội đủ điều kiện để kiểm tra những hồ sơ đó, để yêu cầu tu chính những hồ sơ đó và để xin miễn phổ biến thông tin niên giám về học sinh. Việc phổ biến thông tin về học sinh của FCPS về các hình ảnh lễ tốt nghiệp hay mục đích thương mại khác và quyền của các phụ huynh và học sinh hội đủ điều kiện để xin miễn việc phổ biến nầy. Việc phổ biến của FCPS về tên họ, địa chỉ, và số điện thoại của các học sinh trung học tổng hợp cho cơ quan tuyển binh và quyền của các phụ huynh và học sinh để xin miễn việc phổ biến nầy. Quyền của các phụ huynh để xin miễn khỏi bất cứ việc khám sức khỏe nào của con em không đòi hỏi bởi luật tiểu bang. Chương trình tư vấn trường FCPS và quyền của các phụ huynh để xin miễn con em khỏi tham gia vào hướng dẫn học vấn hay nghề nghiệp và/hay tư vấn giao tiếp hay cảm xúc. Tiến trình mà các phụ huynh và học sinh có thể trình nộp những khiếu nại nếu nghĩ rằng các quyền hạn của mình như nêu trên đã bị xâm phạm. Trong Thông Báo Hằng Năm về Thăm Dò, Hồ Sơ, Giáo Trình, Quyền Riêng Tư và Quyền Hạn Liên Hệ và Mẫu Phiếu Xin Miễn (Thông Báo Hằng Năm), FCPS cung cấp các phần giải thích về những quyền hạn được liệt kê trên cũng như các mẫu phiếu có thể dùng để thực thi các lựa chọn xin-miễn. Hai bản văn Thông Báo Hằng Năm có sẵn—một bản văn từ cấp Mẫu Giáo-lớp 8 và một bản văn từ cấp lớp 9-12. Phụ huynh có con em ở các cấp lớp khác nhau cần phải đọc kỹ nội dung của mỗi bản văn Thông Báo Hằng Năm vì các thông báo và quyền xin miễn khác nhau tùy theo cấp lớp của học sinh. Những tập tài liệu toàn bộ xin-miễn Thông Báo Hằng Năm có sẵn trực tuyến (đòi hỏi sử dụng chương trình Adobe Acrobat): https://www.fcps.edu/registration/opt-out-forms Các phụ huynh cũng có thể yêu cầu một bản sao lục từ văn phòng hiệu trưởng tại trường con em mình. Nếu quý vị muốn xin miễn cho con em dự bất cứ những sinh hoạt nào đề cập trên, quý vị phải điền đầy đủ và hoàn lại các mẫu phiếu thích hợp cho trường của con em. Xin ghi chú: Những mẫu phiếu xin-miễn riêng rẽ có sẵn cho chương trình Giáo Dục Đời Sống Gia Đình (Family Life Education (FLE)). Cần truy cập các mẫu phiếu xin-miễn FLE và những mô tả chương trình theo cấp lớp, xin viếng https://www.fcps.edu/academics/high-school-academics-9-12/family-life-education-fle.

]]]]> ]]>

Leave a Reply