Lịch Trình Đêm Trở Lại Trường 2018-19 của Các Trường Công trong Quận Fairfax

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Lịch Trình Đêm Trở Lại Trường 2018-19

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Cơ May Cuối Cùng cho Mạo Hiểm Đọc Sách trong Dịp Hè của Thư Viện Công Cộng Quận Fairfax

Lịch trình cho những Đêm Trở Lại Trường của năm nay có sẵn trực tuyến. Những lịch trình được đăng từng vùng của trường con em ở: · Vùng 1. https://www.fcps.edu/region-one-events · Vùng 2. https://www.fcps.edu/region-two-events · Vùng 3. https://www.fcps.edu/region-three-events · Vùng 4. https://www.fcps.edu/region-four-events · Vùng 5. https://www.fcps.edu/region-five-events Quý vị không rõ vùng của trường con em? Xin tìm kiếm trường con em trong Schools and Centers Directory (Niên Giám các Tường và Trung Tâm), sau đó nhắp nơi tên trường.

]]]]> ]]>

Leave a Reply