Cơ May Cuối Cùng cho Mạo Hiểm Đọc Sách trong Dịp Hè của Thư Viện Công Cộng Quận Fairfax

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Cơ May Cuối Cùng cho Mạo Hiểm Đọc Sách trong Dịp Hè của Thư Viện Công Cộng Quận Fairfax

Mạo Hiểm Đọc Sách trong Dịp Hè của Thư Viện Công Cộng Quận Fairfax, khuyến khích các trẻ con và thanh thiếu niên đọc giải trí trong mùa hè, chấm dứt vào ngày 1 tháng 9. Đọc xong số sách đòi hỏi vào ngày 1 tháng 9 và đi đến chi nhánh thư viện để nhận lấy cuống phiếu thưởng hiện vật có nhiều loại giải thưởng và giá hạ khác nhau. Những thanh thiếu niên đọc xong cũng sẽ được ghi vào cuộc bắt thăm cho thẻ tặng phẩm giải thưởng. Thêm thông tin về Mạo Hiểm Đọc Sách trong Dịp Hè có sẵn trực tuyến. http://www.fairfaxcounty.gov/library/srp/.

]]]]> ]]>

Leave a Reply