Lịch Báo Nhắc của Các Trường Công trong Quận Fairfax: Năm Học 2018-19 Khai Giảng vào Ngày 28 Tháng 8

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Lịch Báo Nhắc: Năm Học 2018-19 Khai Giảng vào Ngày 28 Tháng 8

Trời nóng và mùa hè vẫn diễn tiến mạnh mẽ, nhưng như một báo nhắc, ngày học đầu của năm học 2018-19 sẽ là ngày Thứ Ba 28 Tháng 8, 2018; ngày học cuối sẽ là ngày Thứ Năm 15 tháng 6, 2019. Xin xem lịch năm học 2018-19. https://www.fcps.edu/calendars/2018-2019-calendar

]]]]> ]]>

Leave a Reply