Xin Chờ Xem những Kết Quả Thi Chánh Thức của Con Em qua Bưu Điện

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Xin Chờ Xem những Kết Quả Thi Chánh Thức của Con Em qua Bưu Điện

Xin Chờ Xem những Kết Quả Thi Chánh Thức của Con Em qua Bưu Điện Phần lớn các học sinh ở các lớp 3-12 dư một hay nhiều kỳ thi tiểu bang mỗi năm để chứng tỏ kiến thức và những kỹ năng trong các nội dung môn học. Nếu con em đã dự thi Tiêu Chuẩn Học Vấn (Standards of Learning (SOL)) hay Chương Trình Thẩm Định Thay Thế Virginia (Virginia Alternate Assessment Program (VAAP)) trong năm học 2017-18, quý vị có thể nhận được một phiếu điểm chánh thức qua Bưu Điện Hoa Kỳ vào cuối Thánh Tám. Những nguồn trợ để hiểu rõ các kết quả thi có thể tìm được trên trang mạng FCPS, kể cả các bản dịch của những thơ phiếu điểm. Nếu quý vị có những điều thắc mắc về sự gởi bưu điện, quý vị có thể gọi Phòng Khảo Thí Học Sinh tại 571-423-1400 hay nộp một bản văn tra xét bằng cách tuyển chọn Contact Us (Liên Lạc với Chúng Tôi) trên trang mạng FCPS. Những điều thắc mắc về thành quả của con em cần phải trực tiếp đến trường của em.

]]]]> ]]>

Leave a Reply