Ghi Danh Học Mẫu Giáo trong Các Trường Công của Quận Fairfax cho Niên Học 2018-19

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Con em sẽ đủ năm tuổi vào ngày 30 Tháng 9 không? Nếu có, xin tiếp xúc với trường con em để sắp xếp việc ghi danh theo học mẫu giáo. Tất cả các chương trình mẫu giáo là cả-ngày và ở trong các trường tiểu học FCPS. Xin kiểm trang mạng của trường con em hay tiếp xúc trực tiếp với trường về những chi tiết ghi danh theo học cụ thể. Biết thêm chi tiết về ghi danh học mẫu giáo. https://www.fcps.edu/registration/kindergarten-registration

]]]]> ]]>

Leave a Reply