Hội Chợ Nguồn Liệu Trở lại Trường và Mở Cửa Tiếp Tân

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Quý vị có biết là một số trường theo khối hình chóp và trường FCPS tổ chức các Hội Chợ Nguồn Liệu Trở lại Trường hay Mở Cửa Tiếp Tân không? Hãy nghĩ đến dự một trong những sinh hoạt nầy để tận dụng những nguồn liệu lớn lao các trường và quận có đề cung. Mỗi buổi sinh hoạt khác nhau. Những hội chợ nguồn liệu sẽ có các thông tin thích đáng và dịch vụ có sẵn cho các gia đình được soạn theo sát với những nhu cầu của quý vị. Dưới đây, hãy tìm một danh sách các hội chợ nguồn liệu được ấn định mùa hè nầy. Khối Hình Chóp Lee – Thứ Ba 7 Tháng 8, 2:30-6:30 tối 6540 Franconia Rd. Springfield, VA 22150 Khối Hình Chóp Justice – Thứ Năm 9 Tháng 8, 1:00-4:00 trưa 3301 Peace Valley Lane Falls Church VA 22041 Khối Hình Chóp South Lakes – Thứ Bảy 18 Tháng 8, 11:00-2:00 trưa 11400 South Lakes Dr. Reston, VA 20191 Khối Hình Chóp Mount Vernon – Thứ Ba 14 Tháng 8, 2:30-6:00 tối 8515 Old Mount Vernon Rd. Alexandria, VA 22309 Trường Tiểu Học Mount Vernon – Thứ Ba 23 Tháng 8, 3:00-7:00 tối 6100 Stone Rd. Centreville, VA 20120 Các trường thông thường sẽ gởi thông tin trực tiếp đến các phụ huynh lúc sinh hoạt mở cửa tiếp tân trở lại trường của trường con em hay gặp gỡ giao viên. Nếu quý vị không nhận được những thông tin nầy bằng điện thơ hay điện thoại, hãy tìm cách viếng trang mạng của trường con em hay gọi văn phòng trường để tìm biết những cơ hội nào được cung ứng.

]]]]> ]]>

Leave a Reply