Điều Kiện Quan Trọng về Chích Ngừa: Quý Vị Có Con Em Nào Năm Nay Nhập Học Lớp Sáu trong Các Trường Công Lập Quận Fairfax Không?

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Điều Kiện Quan Trọng về Chủng Ngừa: Quý Vị Có Học Sinh Nào Năm Nay Nhập Học Lớp Sáu Không? Nếu có, con em có thể cần một liều chủng tăng cường Tdap (Tetanus (uốn ván), diphtheria (bạch hầu), acellular pertussis (ho gà không tế bào)). Các học sinh lớp sáu không thể nhập học vào Tháng Tám nếu không đủ chứng từ liều chủng tăng cường Tdap. Các phụ huynh hay giám hộ cần phải hỏi nhà cung cấp tư về chăm sóc sức khỏe, hay sở y tế, xem xét lại hồ sơ chủng ngừa của con em nếu không rõ là con em đã chủng liều tăng cường Tdap hay không. Hệ Trường Công Quận Fairfax theo dõi việc tuân hành về đòi hỏi nầy của tiểu bang và học sinh nào không đáp ứng đòi hỏi trước ngày 6 Tháng Tám sẽ không thể nhập học. Xin tìm hiểu thêm về liều chủng tăng cường Tdap. https://www.fcps.edu/blog/important-immunization-requirement-do-you-have-student-entering-sixth-grade-next-year

]]]]> ]]>

Leave a Reply