Xin Bỏ Phiếu cho Liên Danh Số 10 vào Hội Đồng Đại Diện Nhiệm Kỳ 2018-2020

]]>

Please vote for liên danh number 10 Xin bỏ phiếu cho liên danh số 10 1.Ngày bầu cử: Chủ Nhật, 29 tháng 7 năm 2018 2.Giờ bầu cử: Từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều trong ngày bầu cử. 3.Địa điểm bầu cử tại Virginia: Trung tâm thương mại Eden: Dưới tháp đồng hồ 6751 Wilson Blvd. Falls Church VA 22044: Trung tâm thương mại Eden: Trước Thanh Sơn Tofu 6751 Wilson Blvd. Falls Church VA 22044 Trước tiệm Phở 75: 3103 Graham Rd, Falls Church, VA 22042 Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: 915 South Wakefield St., Arlington VA 22204 Nhà dưỡng lão Woodland Hill Senior Center: 610 S Carlin Springs Rd., Arlington, Virginia 22204.

]]]]> ]]>

Leave a Reply