Trang Mạng với các Câu Chuyện Video và Hình ảnh các học sinh Tốt Nghiệp MCPS của Lớp 2018

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Gửi Hình Ảnh Tốt Nghiệp

Nghe những Tiếng Nói của Các Học Sinh Tốt Nghiệp MCPS. Trên 11,000 học sinh MCPS đã nhận các bằng tốt nghiệp trong các buổi lễ ra trường mà đã bắt đầu vào Ngày 29 tháng 5 và kết thúc vào Ngày 8 tháng 6. MCPS đã tạo một trang mạng với các câu chuyện video và hình ảnh của các học sinh của Lớp 2018. Truy cập trang này để nghe một số học sinh tốt nghiệp khi họ suy nghĩ về thời gian của họ với MCPS và chia sẻ kế hoạch của họ cho tương lai. Chúc mừng, Lớp Ra Trường 2018! Tiếng Nói của Các Học Sinh Tốt Nghiệp MCPS

http://news.montgomeryschoolsmd.org/quicknotes/hear-voices-mcps-grads/

]]]]> ]]>

Leave a Reply