Armando Peri Được Đề Cử Kiểm Tra Viên Gia Đình và Học Sinh và Điều Phối Viên Đề Mục IX của FCPS

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Armando Peri Được Đề Cử Kiểm Tra Viên Gia Đình và Học Sinh và Điều Phối Viên Đề Mục IX của FCPS Armando Peri, hiện đang phục vụ là hiệu trưởng Trường Tiểu Học Pine Spring, đã được đề cử Kiểm Tra Viên Gia Đình và Học Sinh cho Hệ Trường Công Quận Fairfax. Văn phòng sẽ sẵn sàng cho các học sinh và gia đình bắt đầu ngày Thứ Tư 1 tháng 8. Kiểm Tra Viên Gia Đình và Học Sinh là một chức vụ mới và sẽ cung cấp nguồn liệu độc lập và kín cho các học sinh, gia đình, và thành viên cộng đồng, cung ứng sự giúp đỡ chánh thức và không chánh thức để giải quyết những quan ngại, khó khăn, khiếu nại, và vấn đề khác liên hệ đến học sinh. Vai trò nầy cũng sẽ là Điều Phối Viên Đề Mục IX cho FCPS, có trọng trách khai triển, thi hành, và theo dõi nỗ lực có ý nghĩa để tuân theo Đề Mục IX, pháp luật liên bang bảo vệ dân chúng khỏi bị kỳ thị dựa vào giới tính. Xin tìm hiểu thêm về Armando Peri.

]]]]> ]]>

Leave a Reply