Lịch Báo Nhắc của Các Trường Công Lập Quận Fairfax: Ngày Cuối Năm Học 2017-18 là ngày 15 tháng 6

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Lịch Báo Nhắc: Ngày Cuối Năm Học 2017-18 là ngày 15 tháng 6. Như một báo nhắc, ngày cuối năm học 2017-18 là ngày 15 tháng 6 và các học sinh sẽ bãi học sớm. Xin kiểm với trường con em cho giờ tan học riêng biệt.

]]]]> ]]>

Leave a Reply