FCPC Trù Hoạch những Thay Đổi Giờ Ra Chơi Theo Luật Mới của Virginia

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Do hậu quả của luật mới Virginia hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, Hệ Trường Công Quận Fairfax hiện đang cung cấp những quy định hướng dẫn cho lớp thể dục và giờ ra chơi bậc tiểu học để thích ứng ít nhất 30 phút cho giờ ra chơi mỗi ngày cho các học sinh tiểu học, bắt đầu với năm học 2018-19. Luật mới, đã thông qua bởi Đại Hội Đồng Quốc Hội vào Tháng Ba và đã duyệt ký bởi Thống Đốc Ralph Northam vào Tháng Tư, cho phép các hệ trường công lập nới rộng thời giờ có sẵn cho giờ chơi không kết cấu ở các trường tiểu học “nhằm mục đích triển khai tinh thần đồng đội, những kỹ năng giao tiếp, và thể lực tổng thể trong bất cứ sự tính toán nào về tổng số giờ giảng huấn hay giờ giảng dạy.”

]]]]> ]]>

Leave a Reply