Kết Quả Bầu Cử Sơ Bộ Năm 2018: Thượng Nghị Viện đảng Cộng Hòa trong tiểu bang Virginia & Hạ viện Hoa Kỳ trong Ðịa Hạt 10 trong Quận Fairfax

]]>

Theo nguồn tin trên mạng Virginia Department of Elections – Unofficial Results

Kết quả bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ và Hạ viện Hoa Kỳ trong Ðịa Hạt 10

Kết quả bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa cho Hạ viện Hoa Kỳ trong Ðịa Hạt 10

Results of Republican Primary 2018 for U.S. House of Representatives, 10th District

Kết quả bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ cho Hạ viện Hoa Kỳ trong Ðịa Hạt 10

Results of Democratic Primary 2018 for U.S. House of Representatives, 10th District

Kết quả bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ \trong Ðịa Hạt 10

Results of Republican Primary 2018 for U.S. Senate – U.S. Senate Only

]]]]> ]]>

Leave a Reply