Thông Báo Biểu Tình trước tòa đại sứ Cộng Sản Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn

0

]]>

Theo tin Viet Toon

Nhóm Viet Toon muốn bày tỏ sự đồng tâm, đồng hành với đồng bào trong nước và khắp nơi trên thế giới nên sẽ tụ họp trước đại sứ quán Việt cộng để PHẢN ĐỐI những âm mưu BÁN NƯỚC của cộng sản Việt Nam.

Thông Báo Biểu Tình trước tòa đại sứ Cộng Sản Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn

]]]]> ]]>

Leave a Reply