Ghi Danh cho Chương Trình Học Hè Trung Học Vùng trong Quận Montgomery 2018 Bắt Đầu

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Ghi Danh cho Trường Hè Bắt Đầu

Đăng ký cho Chương Trình Học Hè Trung Học Vùng 2018 đã bắt đầu. Chương trình trung học dành cho tất cả các học sinh mà là dân cư ngụ tại Quận Montgomery, dù là các em không học hay học tại MCPS. Chương trình trung học sẽ được tổ chức tại bốn địa điểm: các trường trung học John F. Kennedy, Richard Montgomery, Northwest và Walt Whitman. Kỳ học đầu là từ Ngày 25 tháng 6 đến Ngày 13 tháng 7; kỳ học thứ nhì là từ Ngày 17 tháng 7 đến Ngày 3 tháng 8. Phụ huynh cần liên lạc với phối hợp viên lớp hè tại trường của con em về chương trình trung học cấp II. Trường Hè 2018

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/extendedhours/summerschool/

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/May302018VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply