Quyên Tặng cho Collect for Kids để Cung Cấp những Đồ Dùng Học Trò cho các Học Sinh Nghèo

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Quyên Tặng cho Collect for Kids để Cung Cấp những Đồ Dùng Học Trò cho các Học Sinh Nghèo Mọi trường ở Quận Fairfax đều bị ảnh hưởng bởi nhu cầu. Một số trường có một phần nhỏ các học sinh nghèo, nhưng các trường khác có gần 90 phần trăm nhóm số học sinh hưởng các bữa ăn miễn phí hay giảm-giá. Tổng cộng, trong năm 2018, có khoảng 55.000 học sinh ở Hệ Trường Công Quận Fairfax sống trong cảnh nghèo nàn. Collect for Kids là đợt vận động phối hợp về đồ dùng học trò và túi đeo lưng cho những học sinh nầy. Vào 2017, Hệ Trường Công Quận Fairfax và Foundation for FCPS đã cộng tác với trên 20 hợp viên bất-vụ lợi, dựa theo tín ngưỡng, cộng đồng và doanh thương để cung cấp cho trên 39.000 học sinh những đồ dùng học trò và túi đeo lưng miễn phí để khởi đầu năm học. Hãy Quyên Tặng Ngay—Chiến Dịch 2018 Đang Vận Động! Phần đóng góp $25 cho Collect for Kids sẽ cung cấp cho một học sinh một túi đeo lưng đầy các đồ dùng học trò để khởi đầu năm học 2018-19. Xin giúp chúng tôi tặng cho mỗi học sinh một sự khởi đầu đi học rất tốt đẹp! Có thêm chi tiết hay quyên tặng cho Collect for Kids.

https://www.collectforkids.org

]]]]> ]]>

Leave a Reply