Hạn Chót Ghi Danh Học Được Kéo Dài cho Trực Tuyến ESOL: Chương Trình Hè về Kết Nối Ngôn Ngữ và Biết Đọc Viết

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hạn chót ghi danh học đã được kéo dài cho Trực Tuyến ESOL: chương trình hè về Kết Nối Ngôn Ngữ và Biết Đọc Viết. Kết Nối Ngôn Ngữ và Biết Đọc Viết ESOL là một lớp trực tuyến, ba-tuần, và không-tín chỉ mang lại cho các học viên Anh ngữ trung cấp và trung học FCPS cơ hội tham gia vào các bài học chủ đề trong một môi trường trực tuyến. Các học sinh sẽ tiếp tục phát triển những kỹ năng học tập về đọc và viết trong một cuộc thảo luận trực tuyến với một giáo viên ESOL. Ghi danh học mở cho tới ngày Thứ Sáu 1 tháng 6. Có thêm chi tiết hay ghi danh học. Ghi Danh Học Chương Trình Học Hè Tiếp Tục Ghi danh học tiếp tục cho các Chương Trình Hè của FCPS năm 2018, như là Học Viện Nghệ thuật (Institute for the Arts (IFTA)) và Học Viện Nghệ Thuật bậc Tiểu Học (Elementary Institute for the Arts (E-IFTA)), Trại Hè STEM, Trại Hè Mạo Hiểm Kỹ Thuật, Kinh Tế và Tài Chánh Cá Nhân Tự-Định Nhiệm, và nhiều nữa.

]]]]> ]]>

Leave a Reply