Lịch Báo Nhắc: Trường Học và Văn Phòng Đóng Cửa vào Ngày 28 Tháng Năm cho Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Lịch Báo Nhắc: Trường Học và Văn Phòng Đóng Cửa vào Ngày 28 Tháng Năm cho Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong Tất cả các trường học và văn phòng của FCPS sẽ đóng cửa ngày Thứ Hai 28 tháng 5 cho Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Ba 29 tháng 5. Xin xem lịch toàn bộ năm học 2017-18.

]]]]> ]]>

Leave a Reply