Mách Bảo và Phương Sách về Tình Trạng Khỏe Mạnh của Học Sinh: Cách Thức để Giúp một Người Bạn trong Tình Thế Khủng Hoảng

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Tháng Năm là Tháng Nhận Thức Sức Khỏe Tâm Thần. Nhiều học sinh gặp khó khăn với những vấn đề về cảm xúc và hành vi mà có thể ảnh hưởng đến việc học tập và tình trạng khỏe mạnh chung của các em. Để giúp một người bạn em nghĩ có thể là một cơ nguy đến an toàn của chính các em hay người khác, hãy ghi nhớ từ tắt ACT: Acknowledge (Thừa Nhận), Care (Quan Tâm), Tell (Nói Ra). Có được những mách bảo về cách nào để giúp một người bạn trong tình thế khủng hoảng. https://www.fcps.edu/student-wellness-tips/help-in-crisis Hãy xem thêm những mách bảo về sức khỏe tâm thần và tình trạng khỏe mạnh cho các học sinh. https://www.fcps.edu/student-wellness-tips CrisisText Có Sẵn cho các Học Sinh 24/7 Phụ Huynh: Bất cứ học sinh nào cảm thấy bị dồn dập quá sức hay ở trong tình thế khủng hoảng có thể kết nối với CrisisText (Điện Văn trong Tình Thế Khủng Hoảng). Các học sinh chỉ cần điện văn “NEEDHELP (CẦN GIÚP ĐỠ)” đến 85511 hay gọi 1-800-273-TALK. Xin tự tiện chia sẻ thông tin nầy nếu thích hợp.

]]]]> ]]>

Leave a Reply