Quyên Tặng Cho Cuộc Vận Động Quyên Góp Học Liệu

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hãy khuyến khích các con em dọn dẹp các tủ, cặp sách, bàn học và tủ sách và tặng những học liệu vẫn còn dùng được cho những gia đình cần những vật liệu này thông qua cuộc Vận Động Quyên Góp Học Liệu hàng năm. Cuộc Vận Động Quyên Góp Học Liệu cũng là một cơ hội để giáo dục các học sinh về việc tái chế. Những vật liệu thu thập được sẽ được tặng cho các trường học MCPS, và những nhóm từ thiện địa phương và quốc tế. Liên lạc với trường học của con quý vị để biết xem nhà trường có tham dự cuộc vận động này không. Để biết thêm chi tiết, xin gọi Student Leadership Office tại 240-314-1039.

]]]]> ]]>

Leave a Reply