MCPS Partners (Cộng Tác MCPS) với Family Services, Inc. (Các Dịch Vụ Gia Đình, Inc.) cung cấp Chương Trình Phục Hồi Sử Dụng Chất Nghiện cho Các Học Sinh

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

MCPS, các viên chức tiểu bang và đại diện của Family Services, Inc. đã thông báo về việc khai trương của Chương Trình Phục Hồi và Học Vấn vào Ngày 15 Tháng 5. Chương trình này kết hợp các môn học từ MCPS với các dịch vụ hỗ trợ phục hồi được cung cấp của Landing, một chương trình Dịch vụ Gia đình mà là một phần của Hệ thống Y tế Sheppard Pratt, được thiết kế để hỗ trợ thanh thiếu niên qua quá trình phục hồi. Chương Trình Phục Hồi và Học Vấn được thực hiện một phần do khoản tài trợ $200.000 đô la từ tiểu bang Maryland. Chương trình này là một phần của chương trình quyết tâm $50 triệu để giải quyết cuộc khủng hoảng về bạch phiến và opioid của Thống đốc Larry Hogan. Chương Trình Phục Hồi và Học Vấn sẽ chào đón những học sinh đầu tiên vào mùa thu này. Thêm chi tiết

]]]]> ]]>

Leave a Reply