Hỗ Trợ Cuộc Vận Động Tặng CẶP ĐI HỌC 2018

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

MCPS cần sự giúp đỡ của quý vị để gây quỹ hầu mua cặp đi học chứa đầy học liệu cho các học sinh thiếu thốn. Đây là năm thứ sáu của chương trình khởi đầu Give BACKpacks, được tài trợ bởi Partnerships Unit cùng với MCPS Educational Foundation. Trong vận động 2017-2018, 18,534 cặp đi học đã được cung cấp cho 82 trường học khác nhau và Văn Phòng Ghi Danh Quốc Tế. Một số tiền tặng $10 sẽ cung cấp cho một học sinh cần được giúp đỡ một cặp sách mới với các học liệu. Nên suy xét quyên góp ở các mức tặng sau đây để giúp được nhiều học sinh hơn: $300, $1,500, $6,500, $25,000 hoặc $50,000. Quý vị có thể đóng góp trực tiếp cho trường quý vị chọn qua cuộc vận động này. Xem www.mcpsgivebackpacks.org để tặng hay biết thêm về vận động này. Nếu quý vị có câu hỏi? Yêu cầu liên lạc với MCPS Partnerships Unit tại 301-217-5370.

]]]]> ]]>

Leave a Reply