Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2018

0

]]>

Courtesy of Trinh Nguyen trong Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế

Thưa Quý Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế (nhà mình). Trước tiên : 10:30 am Thứ Bảy này, Giỗ Tổ Hùng Vương do Hội Cao Niên cử hành tại Holmes Middle School, 6525 Montrose St, Alexandria, VA 22312. Mời ở lại … thọ lộc Tổ.

]]]]> ]]>

Leave a Reply