Niên Học 2017-2018 của Các Trường Công trong Quận Montgomery Kéo Dài đến Ngày 15 Tháng 6

0

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hội Nghị Giáo Dục Đặc Biệt Được Tổ Chức vào Ngày 28 Tháng 4

Niên Học 2017-2018 Kéo Dài đến Ngày 15 Tháng 6 Thời tiết khẩn cấp mới đây đã bắt buộc MCPS đóng cửa trường cho năm ngày (Ngày 4 tháng Giêng, Ngày 17 tháng Giêng, Ngày 7 tháng 2, Ngày 2 tháng 3 và Ngày 21 tháng 3). Lịch niên học MCPS 2017-2018 bao gồm 182 ngày học, hai ngày trên số ngày tối thiểu đòi hỏi của tiểu bang Maryland. Do kết quả của việc đóng cửa này, MCPS sẽ cần học bù ba ngày được chỉ định để hội đủ số ngày bắt buộc của Tiểu bang. Niên học hiện sẽ kéo dài đến Ngày 15 tháng 6, 2018. Ngày học cuối sẽ là ngày tan trường sớm cho tất cả các học sinh. Thêm chi tiết về lịch trường học MCPS, xin vào trang mạng http://www.montgomeryschoolsmd.org

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/April42018VIET.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply